Lagmotion 2/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 2/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Christian Wikström m.fl.

2024-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ändring av lagtingsordningen för Åland

 

Huvudsakligt innehåll

I denna lagmotion föreslås att 7 § lagtingsordningen (2011:97) för Åland ändras så att förbudet mot att samtidigt vara ledamot i lagtinget och medlem av landskapsregeringen upphävs.

 

Allmän motivering 

Enligt 7 § 2 mom. lagtingsordningen (2011:97) för Åland är en lagtingsledamot skyldig att frånträda sitt uppdrag, om han eller hon utses till ledamot av landskapsregeringen men kan återinträda i lagtinget om regeringsuppdraget upphör.  Lagtingsledamotens ersättare inträder i lagtinget i stället för ledamoten under den tid denna är medlem av landskapsregeringen. Frågan är om en regel som existerat sedan 1970-talet och enligt vår mening har det länge förelegat starka skäl för att ompröva den.

  Vi föreslår att skyldigheten för en lagtingsledamot att avstå från att utöva sitt uppdrag under den tid ledamoten är medlem av landskapsregeringen från och med lagtingsåret 2025-2026 skall gälla endast ledamot som utsetts till lantråd. Vi önskar framföra två enligt vår mening vägande skäl för vårt förslag.

  Förslaget innebär först och främst en förstärkning av demokratin, eftersom samtliga personer som i val utsetts till ledamöter i lagtinget – med undantag för en ledamot som ev. utses till lantråd – i verkligheten också kommer att upprätthålla detta uppdrag. Samtidigt sker det en förstärkning av demokratin också i så måtto att en ev. väckt fråga om misstroende mot lantrådet och/eller landskapsregeringen kommer att avgöras av personer som utsetts till ledamöter av lagtinget och inte delvis av ersättare, vilka sannolikt inte kommer att rösta för att fälla lantrådet/landskapsregeringen, eftersom de då förlorar sina platser i lagtinget.

Med tanke på den kärva ekonomiska situationen ligger vårt förslag även från ekonomisk synpunkt sett s.a.s. i tiden. Förslaget kommer att innebära en inbesparing och en finansiering av förslaget till revidering av lagen om Landskapslag (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar som lämnas in parallellt med denna lagmotion.

 

Detaljmotivering 

Lagtingsordningen (2011:97) för Åland

7 §. Valbarhet och inskränkningar i rätten till lagtingsuppdrag.  Med hänsyn till att uppdraget som lantråd, bl.a. med hänsyn till representation och andra liknande uppgifter, måste anses betydligt mer betungande än uppdraget som ledamot av landskapsregeringen, föreslås att endast lantrådet ska vara skyldig att avstå från att utöva uppdraget som ledamot av lagtinget under den tid uppdraget som lantråd varar. Det kan naturligtvis inte uteslutas att även andra ledamöter som utses till medlemmar av landskapsregeringen önskar frånträda lagtingsuppdraget under den tid uppdraget som medlem av regeringen varar. Men i dessa fall måste lagtinget, liksom i andra frågor rörande tillfällig – eller permanent – befrielse från lagtingsuppdraget, särskilt ta ställning till om ansökan ska bifallas.

Om den som valts till lantråd inte är ledamot av lagtinget men senare väljs också till det uppdraget, skall lantrådet – liksom idag – ha rätt att välja om han eller hon fortsatt vill inneha uppdraget som lantråd eller inträda i lagtinget. 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDSKAPSLAG

 om ändring av 7 § 2 mom. lagtingsordningen för Åland

 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 § 2 mom. lagtingsordningen (2011:97) för landskapet Åland, som följer:

7 §

Valbarhet och inskränkningar i rätten till lagtingsuppdrag   

-----------------------------------------------------------------------------------En ledamot som valts till lantråd ska frånträda sitt uppdrag som ledamot av lagtinget för den tid uppdraget som lantråd varar. Under denna tid inträder ersättaren i hans eller hennes ställe i lagtinget. Om lantrådet väljs till ledamot i lagtinget, ska ersättaren träda i lantrådets ställe, om lantrådet inte önskar frånträda uppdraget som lantråd.

 

–––––––––––––––––––––––––

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

 

–––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Mariehamn den 17 januari 2024

 

Christian Wikström

 

 

Marcus Måtar

 

 

Johan Lindström

 

 

Andreas Kanborg

 

 

Stellan Egeland