Lagtingets beslut 1/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 1/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-01-20

LF 5/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland 

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 23, 29, 29b och 29c §§ kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, av dessa 23 § sådan den lyder i landskapslagen 2012/86 samt 29, 29b och 29c §§ sådana de lyder i landskapslagen 2013/35, som följer:

 

23 §

Grundavdrag

     Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 2 930 euro, ska detta inkomstbelopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 19 procent av den överskjutande inkomsten.

 

29 §

Kommunalskattesatsen för samfund och samfällda förmåner

     Samfund ska på den beskattningsbara inkomsten betala 5,612 procent i kommunalskatt. Samfällda förmåner ska på den beskattningsbara inkomsten betala 7,8568 procent i kommunalskatt.

 

29b §

Kommunalskattesatsen för skatteåret 2014

     Med avvikelse från 29 § ska samfund betala 7,112 procent och samfällda förmåner 9,9568 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2014.

 

29c §

Kommunalskattesatsen för skatteåret 2015

     Med avvikelse från 29 § ska samfund betala 6,838 procent och samfällda förmåner 9,5732 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2015.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas första gången vid den beskattning som gäller skatteåret 2014.

     Lagens 29b § är i kraft till och med den 31 december 2014 och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2014.

     Lagens 29c § är i kraft till och med den 31 december 2015 och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2015.

     Landskapsregeringen betalar kompensation till kommunerna för den förlust av skatteinkomster som skatteåret 2014 orsakas av ändringen av grundavdraget. Kompensationen beräknas som ett kalkylerat belopp på basen av antalet skattskyldiga i landskapet som får grundavdrag skatteåret 2014 och skillnaden mellan grundavdragets totala belopp i landskapet skatteåren 2013 och 2014. Kommunens kompensationsbelopp beräknas sedan på basen av kommunalskattesatsen och antalet skattskyldiga i kommunen vilka fått grundavdrag. Kompensationsbeloppet bestäms med uppgifterna om debiterad skatt som grund och fastställs och betalas ut så snart som möjligt efter att beskattningen har slutförts.

 

 

 

     Mariehamn den 20 januari 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman