Lagtingets beslut 10/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 10/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-03-26

RP 5/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 20 december 2013 angående förordningen om ikraftträdande av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang samt regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och med förslag till lag om sättande i kraft av den bestämmelse i ändringen som hör till området för lagstiftningen, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen och lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar Esbokonventionen och ändringen av den faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 26 mars 2014

 

 

 

Britt Lundberg

Talman

 

 

Viveka Eriksson   

vicetalman

 

 

Roger Jansson 

vicetalman