Lagtingets beslut 100/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 100/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-09-29

LF 23/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om energieffektivitet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 § 2 mom. landskapslagen (2016:20) om energieffektivitet samt

     ändras 2 § 1 mom., sådant det lyder i landskapslag 2017/146 som följer:

 

2 §

Avvikelser från rikslagen

     Vid tillämpningen av energieffektivitetslagen på Åland ska hänvisningen till

     1) lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (FFS 1384/2015) i 13 § 3 mom. avse landskapslagen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer

     2) lagen om hyra av bostadslägenheter (FFS 481/1995) i 22 § 3 mom. avse hyreslagen (1999:19) för landskapet Åland

     3) lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (FFS 416/2012) i 27 och 28 §§ avse landskapslagen (2012:79) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om avskiljning och lagring av koldioxid

     4) 117 g § markanvändnings- och bygglagen i 29 d § avse 65 § plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland

     5) lagen om energicertifikat för byggnader (FFS 50/2013) i 29 d § avse landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader

     6) viteslagen (FFS 1113/1990) i 31 § avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 29 september 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman