Lagtingets beslut 101/2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 101/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-09-18

LF 31/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 4 och 5 §§ landskapslagen om tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 4 § ett nytt 1 mom. och till 5 § ett nytt 1 mom. till landskapslagen (2017:40) om tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag, varvid nuvarande 1 mom. blir 2 mom., som följer:

 

 

4 §

Behörighet att utföra besiktning

     Behörig att utföra besiktning är en auktoriserad besiktningsman eller ett auktoriserat organ som har behörighet enligt de nationella behörighetskrav som gäller en stat inom den Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer finns i landskapslagen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer.     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Behörighet att utföra hissarbeten

     Den anses ha behörighet att utföra hissarbeten som har sådan i enlighet med de kompetenskrav som gäller för sådan behörighet enligt de nationella behörighetskrav som gäller i en stat inom den Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 18 september 2017

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman