Lagtingets beslut 10/2018

Tillhör ärendet: Cirkulär ekonomi
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 10/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-03-21

LF 7/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 30 och 46 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 46 § landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon sådan den lyder i landskapslagen 2005/19 samt

     ändras lagens 30 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2005/19, som följer:

 

30 §

Avregistrering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett registreringspliktigt fordon kan avregistreras om det har registrerats utanför landskapet eller om det annars kan göras troligt att fordonet har gått förlorat. Ett uttjänt fordon för vilket producentansvar gäller enligt landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets avfallslag kan avregistreras om en avregistreringsanmälan och ett skrotningsintyg som avses i landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets avfallslag lämnas samt ett registerutdrag uppvisas hos motorfordonsbyrån.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 21 mars 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman