Lagtingets beslut 108/2021

Tillhör ärendet: Aerosoler
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 108/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-12-15

LF 31/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Syfte och tillämpningsområde

     För att trygga säkerheten hos och den fria rörligheten för aerosoler ska lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler (FFS 794/2020), aerosollagen, tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

     Aerosollagen ska tillämpas på Åland sådan den lyder när denna lag träder i kraft. Ändringar i aerosollagen ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Hänvisningar i aerosollagen

     Hänvisningar i aerosollagen till bestämmelser som har motsvarigheter i landskapslagstiftningen ska avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen. Med omprövning i 12 § i aerosollagen avses rättelse av fel i beslut i 8 kap. i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

 

3 §

Förvaltningsuppgifter

     Förvaltningsuppgifter i aerosollagen som ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen.

 

4 §

Språkkrav

     De i 8 och 9 §§ i aerosollagen angivna uppgifterna, anvisningarna och tekniska dokumentationen ska finnas åtminstone på svenska.

 

5 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning besluta att bestämmelser som har utfärdats med stöd av aerosollagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen beslutar.

 

6 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft

     Aerosoler som släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag och för vilka överensstämmelse med kraven har säkerställts i enlighet med de bestämmelser som var i kraft vid ikraftträdandet av denna lag får tillhandahållas på marknaden efter ikraftträdandet av denna lag. De godkännanden av testningsmetoder som tillämpats vid slutkontroll av aerosoler och som beviljats före ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft i beviljad omfattning.

 

                                            __________________

    

 

 

     Mariehamn den 15 december 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman