Lagtingets beslut 109/2017

Tillhör ärendet: Budget för år 2018, Främjande av hållbar energiomställning, Främjande av hållbar energiomsättning, Landskapsandelar och stöd till kommunerna, Pensionsarvode, Produktionsstöd för el från vindkraftverk, Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder, Penningautomatmedel, Skrotbilspremie, Utökade landskapsandelar till kommunerna, Studielån för att ta körkort för långtidsarbetslösa ungdomar, Utflyttade ungdomar, Fiskevårdsavgift för personer som inte är bosatta i landskapet, Kortrutt-byggnadsprojekt Föglö utgår, Avställning och påställning av fordon på nätet, Krafttag för det svenska språket, Återställd antagning till utbildning i Sverige, Säsongsanpassad SFI-utbildning, Räddningsaktion för ålänningarnas socialförsäkring, En sammanhållen alkoholpolitik och ett eget monopol, Nekande av fullmakt till externa lån, Återtagande av investeringsfullmakt för kortrutt på västra Föglö, Att begränsa det offentligas konkurrens på marknaden, Minskade ekonomiska klyftor mellan barnfamiljer, Avdragsrätt åt alla arbetande ålänningar, Enklare regler för evenemangs- och nöjesarrangörer, Ett nytt tonnage till linjen Åva-Osnäs, Konkretiserat miljöarbete-inför en skrotbilspremie, Hudcancerscreening, Ingen ny linfärja till Prästö-Töftölinjen, Ålandskontoret i Stockholm, Trygghet för hela Åland, Förnyelsebara energikällor och effektivering, Social omsorg och kommunernas socialtjänst, Cikulär ekonomi, Konkurrensutsätt linjetrafiken samt drift och underhåll av landskapets vägar, Investeringsstöd för äldreboende, Rena råvaror i landskapet kök, Skydd av dricksvattentäkter, Fiskevård, Avbytarservice, Stiftelse för besökscentret i Bomarsund, Extra anslag för kortrutten, Tillsättande av språkpolitisk kommitté, Återkallande av investeringsfullmakt för kortrutt
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 109/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-12-20

BF 1/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland år 2018

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2018:

    

Anslag

2018

Inkomster 2018

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-3 690 000

1 000

101

LAGTINGET

-1 883 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

-1 883 000

0

111

LAGTINGETS KANSLI

-1 416 000

1 000

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

-1 391 000

1 000

11130

Lagtingets bibliotek, verksamhet

-25 000

0

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-160 000

0

11210

Lagtingets Östersjösamarbete BSPC, verksamhet

-90 000

0

11220

Dispositionsmedel

-70 000

0

120

LANDSKAPSREVISIONEN

-197 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-197 000

0

130

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-34 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-34 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-6 927 000

2 964 000

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

-1 045 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

-975 000

0

20020

Dispositionsmedel

-70 000

0

210

REGERINGSKANSLIET

-2 530 000

170 000

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-2 530 000

170 000

215

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

-109 000

14 000

21500

Kommunikationsverksamhet

-50 000

11 000

21510

Ålandskontoret i Helsingfors, verksamhet

-59 000

3 000

220

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-75 000

0

22000

Främjande av jämställdheten, verksamhet

-75 000

0

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

-65 000

0

22500

Främjande av integration

-65 000

0

230

LAGTINGSVAL

-20 000

0

23000

Lagtingsval

-20 000

0

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-30 000

2 000

24000

Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

-30 000

2 000

250

PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ

-606 000

203 000

25000

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd,

personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

-606 000

203 000

252

SERVICEVERKSAMHET

-337 000

26 000

25210

Serviceverksamhet

-337 000

26 000

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER

OCH UTGIFTER

-632 000

84 000

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-375 000

0

26002

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

-84 000

84 000

26003

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

-161 000

0

26004

Ålandsdelegationen

-12 000

0

265

KONSUMENTSKYDD

-18 000

0

26500

Konsumentskydd, verksamhet

-18 000

0

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-447 000

2 460 000

27000

Radio- och TV-verksamhet

-447 000

2 460 000

280

LAGBEREDNINGEN

-1 013 000

5 000

28010

Lagberedningen, verksamhet

-1 013 000

5 000

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-44 584 000

16 155 000

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 468 000

55 000

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 468 000

55 000

380

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-33 970 000

16 000 000

38000

Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F)

-33 970 000

16 000 000

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-8 146 000

100 000

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

-2 710 000

100 000

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra bokföringsmässiga

korrigeringar (F)

-1 350 000

0

39099

Internhyra

-4 086 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-2 986 000

464 000

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 488 000

43 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-1 488 000

43 000

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-118 000

0

41000

Övriga sociala uppgifter

-118 000

0

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-70 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-70 000

0

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-126 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-126 000

0

440

NATURVÅRD

-389 000

50 000

44000

Naturvård

-389 000

50 000

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-560 000

241 000

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-560 000

241 000

460

CIRKULÄR EKONOMI

-35 000

0

46000

Cirkulär ekonomi

-35 000

0

470

MILJÖHÄLSOVÅRD

-200 000

130 000

47000

Miljöhälsovård

-200 000

130 000

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-6 743 000

488 000

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-3 336 000

115 000

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-3 336 000

115 000

505

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

-135 000

0

50500

Bibliotek

-135 000

0

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH

KULTURVERKSAMHET

-116 000

0

51010

Ålands kulturdelegation och nordiskt kultursamarbete

-116 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE

OCH IDROTT

-147 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-147 000

0

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL

VERKSAMHET

-150 000

2 000

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-150 000

2 000

535

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN OCH

VUXENUTBILDNING

-900 000

0

53500

Vuxenutbildning

-900 000

0

540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

-1 959 000

371 000

54000

Kulturarvs- och museiverksamhet

-1 959 000

371 000

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-2 731 000

872 000

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 256 000

331 000

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 256 000

331 000

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-252 000

61 000

61000

Näringslivets främjande (R)

-50 000

0

61100

Ålands landsbygdscentrum

-202 000

61 000

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-14 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

-14 000

0

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-60 000

0

62110

Förvaltningskostnader

-60 000

0

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-25 000

0

64000

Främjande av skogsbruket

-25 000

0

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-50 000

180 000

65000

Jakt- och viltvård (R)

-50 000

180 000

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-74 000

300 000

67000

Främjande av fiskerinäringen

-28 000

0

67010

Fiskevård

-46 000

300 000

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-23 439 000

1 500 000

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 069 000

60 000

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 069 000

60 000

710

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

-45 000

0

71000

Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet

-45 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-85 000

10 000

72000

Elsäkerhet och energi

-50 000

10 000

72030

Samhällsteknikutveckling

-35 000

0

740

ÅLANDSTRAFIKEN

-415 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-415 000

0

745

OLJESKYDD

-140 000

0

74500

Oljeskydd

-140 000

0

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-16 825 000

1 200 000

75010

Upphandling av sjötrafik

-14 575 000

1 200 000

75030

Upphandling av linfärjetrafik

-2 250 000

0

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-3 860 000

230 000

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-2 390 000

0

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

-630 000

230 000

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar, 

hamnar och byggnader

-840 000

0

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-141 257 698

18 432 698

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-875 000

297 000

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-875 000

297 000

822

DATAINSPEKTIONEN

-150 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

-150 000

0

823

ÅLANDS ENERGIMYNDIGHET

-51 000

37 000

82300

Ålands energimyndighet, verksamhet

-51 000

37 000

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-6 656 000

430 000

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-6 656 000

430 000

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

-199 000

46 000

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-199 000

46 000

827

LOTTERIINSPEKTIONEN

-150 000

150 000

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

-150 000

150 000

831

UPPHANDLINGSINSPEKTIONEN

-120 000

0

83100

Upphandlingsinspektionen, verksamhet

-120 000

0

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-89 155 000

7 900 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-89 155 000

7 900 000

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-2 973 000

1 072 000

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-2 118 000

687 000

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

-855 000

385 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-9 751 662

617 662

85000

Högskolan på Åland

-9 751 662

617 662

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-1 309 000

79 000

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-1 309 000

79 000

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-1 153 000

135 000

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-1 153 000

135 000

855

ÅLANDS GYMNASIUM

-18 424 000

590 000

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-18 424 000

590 000

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-1 494 500

1 042 500

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-1 494 500

1 042 500

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

-2 277 000

21 000

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-1 567 000

21 000

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

-710 000

0

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-802 000

168 000

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

-802 000

168 000

870

MOTORFORDONSBYRÅN

-1 320 000

1 400 000

87000

Motorfordonsbyrån, verksamhet

-1 320 000

1 400 000

871

REDERIVERKSAMHET

0

0

87100

Rederienheten, verksamhet (R)

0

0

 

 

 

 

 

872

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

-2 525 536

2 525 536

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

-2 525 536

2 525 536

873

VERKSTAD OCH LAGER

-1 872 000

1 922 000

87300

Verkstad och lager, verksamhet

-1 872 000

1 922 000

Verksamhet sammanlagt

-232 357 698

40 876 698

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-255 000

0

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-255 000

0

11290

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-255 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-2 553 000

148 000

230

LAGTINGSVAL

0

0

23000

Lagtingsval

0

0

232

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-165 000

148 000

23200

Understödjande av politisk verksamhet och politisk information

-165 000

148 000

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-375 000

0

24010

Landskapsstöd för materielanskaffningar

-375 000

0

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-2 013 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

-2 013 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-24 950 000

200 000

330

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD TILL KOMMUNERNA

-17 760 000

0

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (F)

-17 760 000

0

340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-200 000

200 000

34000

Särskilda stöd och lån

-200 000

200 000

 

 

 

 

 

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-6 990 000

0

35000

Penningautomatmedel (R)

-6 990 000

0

 

 

 

 

 

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-27 636 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-11 909 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-11 909 000

0

415

KOMMUNERNAS SOCIALVÅRDSOMRÅDE

-11 735 000

0

41500

Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom

socialvårdsområdet (F)

-11 735 000

0

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-30 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-30 000

0

440

NATURVÅRD

-10 000

0

44000

Naturvård

-10 000

0

 

 

 

 

 

445

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH

MILJÖVERKSAMHET

-3 942 000

0

44510

Penningautomatmedel för social verksamhet (R)

-3 342 000

0

44520

Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R)

-600 000

0

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

0

0

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

0

0

460

CIRKULÄR EKONOMI

-10 000

0

46000

Cirkulär ekonomi (R)

-10 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-19 801 000

50 000

502

STUDIESTÖD

-8 478 000

50 000

50200

Studiestöd

-8 478 000

50 000

505

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

-34 000

0

50510

Understöd för författare och översättare

-34 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTUR-

VERKSAMHET

-559 000

0

51000

Landskapsandelar och stöd för medborgarinstitut och

kulturverksamhet

-559 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH

IDROTT

-2 170 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-2 170 000

0

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL

VERKSAMHET

-1 550 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-1 550 000

0

520

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD FÖR GRUNDSKOLAN

-7 010 000

0

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

-7 010 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-13 795 000

3 794 000

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-2 157 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-2 157 000

0

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-1 100 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

-775 000

0

61550

Avbytarservice

-325 000

0

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-145 000

323 000

62100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

-145 000

323 000

623

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR

LANDSBYGDENS UTVECKLING, EJFLU, 2014 - 2020

-8 502 000

3 018 000

62300

Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

-8 407 000

3 018 000

62390

Leaderfinansiering med penningautomatmedel (R-EU)

-95 000

0

625

EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS- 

OCH FISKERIFONDEN, EHFF, 2014 - 2020

-1 200 000

453 000

62500

Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU)

-1 200 000

453 000

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-465 000

0

64000

Främjande av skogsbruket (R)

-465 000

0

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-100 000

0

65000

Jakt- och viltvård (R)

-100 000

0

 

 

 

 

 

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-126 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen

-126 000

0

 

 

 

 

 

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-4 357 000

0

715

BOSTÄDER OCH BYGGANDE

-340 000

0

71500

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

-220 000

0

71510

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-120 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-630 000

0

72010

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

-630 000

0

747

ÖVRIG TRAFIK

-3 113 000

0

74700

Understöd för övrig trafik

-3 113 000

0

751

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-274 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-274 000

0

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

0

0

76000

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av

kommunalvägar

0

0

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-4 740 000

35 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-110 000

35 000

85000

Högskolan på Åland

-110 000

35 000

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH

STUDIESERVICEMYNDIGHET

-4 630 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-4 630 000

0

OFÖRDELAD MINSKNING ÖVERFÖRINGSKOSTNADER

100 000

0

889

ÅTERFÖRDA ANSLAG

100 000

0

88900

Återförda anslag

100 000

0

Överföringar sammanlagt

-97 987 000

4 227 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-8 041 000

312 220 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

263 418 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

263 418 000

892

FINANSIELLA POSTER

-280 000

48 802 000

89200

Finansiella poster (F)

-280 000

1 502 000

89205

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

0

0

89230

Landskapets fastighetsverk

0

29 300 000

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

0

18 000 000

893

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

-7 761 000

0

89300

Av- och nedskrivningar (F)

-7 761 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträknings-

poster sammanlagt

-8 041 000

312 220 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-280 000

0

9111

LAGTINGETS KANSLI

-280 000

0

911150

E-demokrati - utvecklingsprojekt (R)

-280 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-4 385 000

5 892 000

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-992 000

5 892 000

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-800 000

3 388 000

934080

Övriga lån (F)

-192 000

2 504 000

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-2 958 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

-2 958 000

0

9390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-435 000

0

939000

IT-systemanskaffningar (R)

-435 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-219 000

0

9440

NATURVÅRD

-219 000

0

944000

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

-219 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-204 000

0

9516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL

VERKSAMHET

0

0

951600

Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

0

0

9540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

-204 000

0

954000

Inköp av konst (R)

-20 000

0

954010

Kulturarvs- och museiverksamhetsinvesteringar (R)

-184 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

9621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

0

0

962100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020

0

0

9640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

0

0

964000

Övriga investeringar för skogsbruket (R)

0

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-14 407 000

0

9745

OLJESKYDD

0

0

974500

Oljeskyddsinvesteringar (R)

0

0

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-507 000

0

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

-507 000

0

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-13 900 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

-13 900 000

0

80-88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-6 920 000

0

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-1 085 000

0

982500

Investeringar (R)

-1 085 000

0

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-5 400 000

0

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-5 400 000

0

9850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-15 000

0

985000

Investeringsutgifter (R)

-15 000

0

9855

ÅLANDS GYMNASIUM

-200 000

0

985500

Investeringsutgifter (R)

-200 000

0

9856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-220 000

0

985600

Ålands sjösäkerhetscentrum, investeringar (R)

-220 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt

-26 415 000

5 892 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-364 800 698

363 215 698

 

 

 

     Mariehamn den 20 december 2017

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman