Lagtingets beslut 11/2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 11/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-01-23

LF 12/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 2 § landskapslagen (1994:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd ett nytt 2 mom. samt

     ersätts i lagen ordet ’’landskapsstyrelsen’’ med ’’landskapsregeringen’’ som följer:

 

2 §

Verkställighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2 § 1 mom. sista meningen i lagen om moderskapsunderstöd ska ha följande lydelse: Kommunen kan dock av särskilda skäl bevilja understöd trots att personen inte har genomgått någon hälsoundersökning.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

__________________

 

 

     Mariehamn den 23 januari 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman