Lagtingets beslut 110/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 110/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-12-17

LF 29/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om bostadsproduktion

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 18 § 2 mom. landskapslagen om bostadsproduktion (1999:40),

     ändras 29 § 1 mom. och 32 § 1 mom. samt

     fogas till 20 § ett nytt 3 mom., så att nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

 

20 §

Hyra för hyresbostad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska inte tillämpas på hyresbostäder vars hyresbostadslån är återbetalat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

29 §

Lagens tillämplighet på lån som beviljats med stöd av tidigare lagar om bostadsproduktion

     De bostäder som enligt tidigare lagstiftning om bostadsproduktion och bostadsförbättring är bundna av användnings- och överlåtelsebegränsningar befrias från dessa då lånet har återbetalats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

32 §

Ändring av lånevillkoren

     Landskapsregeringen kan med låntagarens samtycke ändra lånevillkoren för bostadslån som beviljats med stöd av tidigare lagstiftning så att de överensstämmer med denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 15 december 2021

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman