Lagtingets beslut 11/2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 114/2007

 

Datum

Ärende

 

2007-09-19

FR 30/2006-20076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 2a och 2 b §§ tobakslagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2a och 2b §§ tobakslagen (1978:52) för landskapet Åland, sådana de lyder i landskapslagen 2007/4, som följer:

 

2a §

     Det är förbjudet att sälja eller på annat sätt i näringsverksamhet överlåta tobak som är avsedd för användning i munnen. Dessutom är det förbjudet att på annat sätt på marknaden släppa ut tobak för användning i munnen. Med tobak som är avsedd för användning i munnen avses alla produkter för användning i munnen, utom sådana som är avsedda att rökas eller tuggas, och som helt eller delvis är framställda av tobak i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, särskilt i portionspåsar eller porösa påsar, eller i en form som påminner om ett livsmedel.

 

 

2b §

     Förbudet i 2a § gäller även ombord på fartyg registrerade i landskapet som inte befinner sig på Konungariket Sveriges sjöterritorium.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 19 september 2007

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman