Lagtingets beslut 11/2016

Tillhör ärendet: Ny hälsoskyddslagstiftning
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 11/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-04-13

LF 9/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 6 och 13 §§ landskapslagen om allmänna vatten- och avloppsverk

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 6 § 3 mom. landskapslagen (1979:29) om allmänna vatten- och avloppsverk samt

     ändras 13 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2005/55 som följer:

 

13 §

     Priset på hushållsvatten som distribueras från vattenverk mot betalning i enlighet med landskapslagen (  :  ) om tillämpning på Åland av hälso-skyddslagen ska bestämmas så att det täcker kostnaderna för vattentjänsten. Avgifter ska bestämmas för förbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll. Vid beräkningen beaktas miljö- och resurskostnader. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning inta särskilda bestämmelser om ekonomisk analys av verksamheters vattenanvändning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 13 april 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman