Lagtingets beslut 11/2018

Tillhör ärendet: Cirkulär ekonomi
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 11/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-03-21

LF 7/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland ett nytt 2 mom. till 36 §, ett nytt 5a kap. efter 63a § och nya 63b–63e §§ som följer:

 

36 §

Särskilda parkeringsförbud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett fordon får inte parkeras genom att lämnas, förvaras eller på annat sätt lagras på en väg, om det inte faktiskt används i trafik.

 

5a kap.
Flyttning av fordon

 

63b §

Tillämpningsområde

     Med de avvikelser som anges i denna lag ska bestämmelserna i rikets lag om flyttning av fordon (FFS 828/2008) tillämpas i landskapet. Ändringar i rikslagen träder i kraft vid tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

63c §

Avvikelser från rikslagstiftningen

     Landskapet är väghållningsmyndighet om landskapet är väghållare. Väghållningsmyndighet för andra vägar är en kommun inom sitt område, utom i de fall enskilda vägdelägare innehar vägrätten och ansvaret för väghållningen. Bestämmelser om parkeringsövervakare finns i landskapslagen (1971:15) om parkeringsbot.

     Med avvikelse från definitionerna i 2 § i rikets lag om flyttning av fordon avses i denna lag med

     1) fordon ett fordon enligt definitionen i 2a § i vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland,

     2) väg en väg enligt definitionen i 2 § 1 punkten i vägtrafiklagen för landskapet Åland samt med

     3) terräng markområden och isbelagda vattenområden som inte är vägar och som inte är avsedda för motorfordons- eller lufttrafik.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 4 § i rikets lag om flyttning av fordon får en flyttning från en olycksplats eller en flyttning med stöd av en parkeringsbestämmelse utföras med stöd av 8 § 3 mom. i vägtrafiklagen  för landskapet Åland.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 5 § 5 mom. i rikets lag om flyttning av fordon får en flyttning från en olycksplats eller en flyttning med stöd av en parkeringsbestämmelse utföras med stöd av 39 § i räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland. Om ett fordon har parkerats på en väg vilken är särskilt ägnad som räddningsväg för räddningsbilar eller ambulanser, får polis eller kommunal parkeringsövervakare utan dröjsmål när- eller upplagsflytta det, om fordonet bedöms kunna hindra snabba och effektiva räddningsingripanden som kan förebygga risk för skada för människors liv och hälsa eller skada på egendom och miljön.

     Med avvikelse från bestämmelserna om ändringssökande i 13 § i rikets lag om flyttning av fordon finns bestämmelser om besvär och förvaltningsrättskipning i 25 § i självstyrelselagen.

     Hänvisningar i rikets lag om flyttning av fordon till bestämmelser i annan rikslagstiftning ska i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

63d §

Förvaltning

     De förvaltningsuppgifter som enligt rikets lag om flyttning av fordon ankommer på ett ministerium eller en närings-, trafik- och miljöcentral ska till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet i landskapet skötas av landskapsregeringen. Hänvisningar i rikets lag om flyttning av fordon till andra myndigheter eller organ som har en motsvarighet i landskapet ska till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet avse myndigheter och organ i landskapet.

     Den kommun i vars ägo ett fordon övergår på grund av att en myndighet  har flyttat fordonet med stöd av denna lag ansvarar för genomförandet av de åtgärder som avses i 9 § i rikets lag om flyttning av fordon.

 

63e §

Förordning

     Landskapsregeringen kan i förordning till en underlydande myndighet delegera förvaltnings- och myndighetsuppgifter som avses i 63d §.

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av en bestämmelse som avses i 63b § ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen beslutar.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft handläggs enligt de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för denna lags ikraftträdande.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 21 mars 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman