Lagtingets beslut 12/2019

Tillhör ärendet: Införandet av ITS-direktivet
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 12/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-03-25

LF 11/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland nya 73 och 74 §§ i stället för de 73 och 74 §§ som upphävdes genom landskapslag 2004/28 som följer:

 

73 §

Införande av intelligenta trafiksystem

     Vid tillämpningen av de specifikationer som Europeiska kommissionen antagit med stöd av artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (ITS-direktivet) ska de principer som fastställs i bilaga II till direktivet följas i fråga om de prioriterade områden som avses i artikel 2 och de prioriterade åtgärder som avses i artikel 3 i direktivet.

 

74 §

Behörig myndighet enligt ITS-direktivet

     Landskapsregeringen är den behöriga myndigheten på Åland för de prioriterade områden som avses i artikel 2 i ITS-direktivet och för de prioriterade åtgärder som avses i artikel 3.

     Landskapsregeringen ska bedöma och kontrollera om de tjänsteleverantörer, myndigheter och andra verksamhetsutövare som genomför de prioriterade områden som avses i artikel 2 och de prioriterade åtgärder som avses i artikel 3 i ITS-direktivet uppfyller de krav som anges i direktivet och som utfärdats med stöd av det.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2013:37) om tillämpning på Åland av 1a kap. vägtrafiklagen.

 

__________________

 

    

 

     Mariehamn den 25 mars 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman