Lagtingets beslut 12/2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 12/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-01-23

LF 12/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2b § 3 punkten och 2d § 3 punkten landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, av dessa 2b § 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2020/20 och 2d § 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2021/130, samt

     fogas till 2c §, sådan den lyder i landskapslagen 2023/xx en ny 5 punkt, till 2d §, sådan den lyder i landskapslagen 2021/130, en ny 5 punkt, varvid nuvarande 5 punkt blir 6 punkt och till 2g §, sådan den lyder i landskapslagen 2007/111, nya 4 och 5 punkter som följer:

 

2b §

     De allmänna bestämmelserna i 1 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården tillämpas på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningar i lagen till ett välfärdsområde eller ett annat organ ska avse det organ som ansvarar för den kommunala socialvården i enlighet med 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

 

2c §

     Bestämmelserna om klientens rättigheter och skyldigheter i 2 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Hänvisningen i lagens 13 § till 58 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska inte tillämpas på Åland.

 

2d §

     Bestämmelserna i 3, 4 och 6 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningen i lagens 18 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och dataskyddslagen (FFS 1050/2018), som gäller utlämnande av sekretessbelagda uppgifter, ska avse offentlighetslagen för Åland och landskapslagen (2019:74) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om dataskydd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Den möjlighet som välfärdsområdet har enligt lagens 20 § 1 mom. att begära uppgifter och utredningar från myndigheter, offentliga samfund och personer inom hälso- och sjukvården har socialvårdsmyndigheterna på Åland. Hänvisningen i lagens 20 § 2 mom. till välfärdsområdet ska avse en socialvårdsmyndighet.

 

2g §

     Bestämmelserna i lagen om stöd för närståendevård gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) Hänvisningar i lagen om stöd för närståendevård till ett välfärdsområde ska avse en kommun.

     5) Hänvisningen i lagens 11 § till lagen om ordnande av social- och hälsovård (FFS 612/2021) ska avse 2 § landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland och 14 § landskapslagen (2020:12) om socialvård.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

 

__________________

 

 

     Mariehamn den 23 januari 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman