Lagtingets beslut 12/2024

Tillhör ärendet: Miljöskadeavgifter
Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 12/2024

 

Datum

Ärende

 

2024-04-29

LF 8/2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning av lagen om miljöskadefonden

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Tillämpningsområde

     Lagen om miljöskadefonden (FFS 1262/2022) ska inom landskapets behörighet tillämpas på Åland med nedan angivna avvikelser.

     Ändringar i lagen om miljöskadefonden ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket.

 

2 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska med

     1) miljöskyddslagen (FFS 527/2014) avses landskapslagen (2008:124) om miljöskydd och

     2) avfallslagen (FFS 646/2011) avses landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag.

 

3 §

Förvaltningsmyndighet

     De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om miljöskadefonden ankommer på avgiftsmyndigheten ska handhas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

4 §

Uppgiftssystem för miljöskadeavgifter

     Med datasystemet för miljövårdsinformation avses på Åland ett uppgiftsystem för miljöskadeavgifter. Uppgiftssystemet för miljöskadeavgifter består av uppgifter om verksamheter på Åland enligt bilaga 1 och 2 till lagen om miljöskadefonden. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förvaltar uppgiftssystemet för miljöskadeavgifter.

 

5 §

Undantag

     Undantaget i 6 § 3 mom. i lagen om miljöskadefonden från att betala miljöskadeavgift gäller även för landskapsförvaltningen och landskapets affärsverk.

 

6 §

Rättelseyrkande

     En sakägare som är missnöjd med ett beslut som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar, räknat från beslutsdagen, skriftligen begära rättelse hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål.

 

7 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om miljöskadefonden ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

8 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 29 april 2024

 

 

 

Jörgen Pettersson 

talman

 

 

Marcus Måtar 

vicetalman

 

 

Rainer Juslin

vicetalman