Lagtingets beslut 12/2018

Tillhör ärendet: Cirkulär ekonomi
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 12/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-03-21

LF 7/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om parkeringsbot

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 16-18 §§ landskapslagen (1971:15) om parkeringsbot samt

     ändras lagens 4 § 2 mom. och 15 §, av dessa lagrum 15 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2000/31, som följer:

 

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Parkeringsboten tillfaller landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

15 §

     I 5a kap. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland finns bestämmelser om flyttning av fordon.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 21 mars 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman