Lagtingets beslut 13/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 13/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-02-03

LF 12/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 6a §, 18 §, 20 § 2 och 3 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd, av dessa lagrum 6a § och 20 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2008/66 samt 18 § sådan den lyder i landskapslagen 2013/16, som följer::

 

6a §

Indexjustering av studiestöd

     Beloppen för studiestöden i 7–16 §§, 20 § 2 mom. och föräldrainkomstgränserna i 20 § 2 och 3 mom. fastställs årligen på basis av föregående års belopp. Till föregående års belopp läggs den ändring i det konsumentprisindex som fastställts av Ålands statistik- och utredningsbyrå och som ägde rum under det föregående kalenderåret, avrundat till närmaste euro. De indexjusterade beloppen tillämpas från och med augusti månad och fastställs av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten före utgången av april månad.

 

18 §

Belopp för studielån med landskapsborgen

     Landskapsborgen för studielån till studerande som fyllt 18 år är 650 euro per månad.

     Landskapsborgen för studielån till studerande som inte fyllt 18 år är 307 euro per månad.

     Den som studerar vid en skola med terminsavgifter kan få borgensbeloppet enligt 1 eller 2 mom. höjt med terminsavgiftens belopp, dock högst med 884 euro per månad.

 

20 §

Extra tillägg för studerande under 18 år

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om den studerandes föräldrars sammanlagda inkomster är låga kan den studerande för heltidsstudier erhålla ett extra tillägg. Tillägget uppgår till 83 euro per månad om föräldrarnas sammanlagda inkomst är mindre än 33 000 euro per år och 55 euro per månad om den sammanlagda inkomsten är mindre än 40 000 euro per år. För deltidsstudier är beloppen istället 42 euro respektive 28 euro.

     Om det utöver den studerande finns hemmavarande barn som inte fyllt 18 år ska den inkomstgräns som avses i 2 mom. höjas med 3 881 euro per barn.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

     Indexjusteringen av extra tillägg enligt 20 § 2 mom. och av föräldrainkomstgränserna i 20 § 2 och 3 mom. görs första gången för läsåret 2022-2023.

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 3 februari 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman