Lagtingets beslut 14/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 14/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-04-23

LF 6/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 och 3 mom. och 4 § 1 och 6 punkten landskapslagen (1998/70) om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning, av dessa lagrum sådan 3 § 3 mom. lyder i landskapslagen 2006/91, som följer:

 

3 §

Avdelningar och byråer

     Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av sex avdelningar. Dessa är regeringskansliet, finansavdelningen, social- och miljöavdelningen, utbildnings- och kulturavdelningen, näringsavdelningen samt infrastrukturavdelningen. Dessutom finns det en lagberedning, om vilken det finns särskilda bestämmelser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förvaltningschefen sköter uppgiften som avdelningschef för regeringskansliet. Vid varje annan avdelning finns det en avdelningschef. Vid varje byrå finns det en byråchef. En av byråcheferna eller en annan tjänsteman vid avdelningen kan vid behov utses till ställföreträdande avdelningschef, som vid förfall för avdelningschefen fullgör dennes åligganden. Avdelningschefen kan vara chef för en av avdelningens byråer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Avdelningarnas verksamhetsområde

     Det huvudsakliga verksamhetsområdet för de olika avdelningarna är

     1) för regeringskansliet författningsenliga frågor, offentlig förvaltning, externa relationer och allmän ordning och säkerhet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) för infrastrukturavdelningen infrastrukturfrågor.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 23 april 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman