Lagtingets beslut 14/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 14/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-04-29

LF 11/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4f § och 5 § 5 punkten landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, 4f § sådan den lyder i landskapslagen 2017/59 och 5 § 5 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2020:15, samt

     fogas till lagen en ny 4a § istället för den 4a § som upphävdes genom landskapslagen 2020:15 som följer:

 

4a §

Välfärdsplan för barn och unga

     Den välfärdsplan för barn och unga som avses i 12 § i barnskyddslagen ska även innehålla en beskrivning av hur barn- och elevhälsoverksamheten genomförs i kommunens barnomsorg och grundskolor.

 

4f §

Stöd för skolgången

     Kommunen ska i enlighet med bestämmelserna i del IV i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola ordna psykolog- och kuratorstjänster som ger stöd och handledning för barnen och eleverna inom barnomsorgen och i grundskolan samt för de barn som hemundervisas.

     Huvudmannen för sådan privat barnomsorg och för en sådan ersättande skola som avses i 6 kap. i del II och 7 kap. i del III i landskapslagen om barnomsorg och grundskola ansvarar för att de tjänster som avses i 1 mom. ordnas för barnen och eleverna.

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) På Åland tillämpas landskapslagen om barnomsorg och grundskola på barnomsorg som tillhandahålls som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 29 april 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman