Lagtingets beslut 15/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 15/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-04-23

LF 6/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om motorfordonsbyrån

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § landskapslagen (1975:9) om motorfordonsbyrån som följer:

 

5 §

     Registersektionen sköter de ärenden, vilka berör motorfordonsbyråns förvaltning samt registrering och automatisk databehandling, också övriga ärenden, vilkas handläggning inte uppdragits åt tekniska sektionen eller landskapsregeringens allmänna förvaltnings infrastrukturavdelning.

     Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om motorfordonsbyråns ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen handhar skötseln av dessa uppgifter.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 23 april 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman