Lagtingets beslut 15/2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 15/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-01-23

LF 12/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 1 mom. 3 och 4 punkten landskapslagen (2010:99) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer, av dessa 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2021/124 samt

     fogas till 4 § 1 mom. en ny 5 punkt och till paragrafen ett nytt 2 mom. varvid det tidigare 2 mom. blir 3 mom. som följer:

 

4 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 24 § tolkningstjänstlagen avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland

     4) lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987) i 24 § 6 punkten tolkningstjänstlagen avse landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp

     5) hälso- och sjukvårdslagen (FFS 1326/2010) i 24 § 6 punkten avse landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård.

     Hänvisningen i 13 § 3 mom. till ett välfärdsområde ska avse det organ som enligt 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ansvarar för den kommunala socialvården. Hänvisningen i 23 § 1 mom. 1 punkten till välfärdsområdesmyndigheter ska avse kommunala myndigheter och myndigheten Ålands hälso- och sjukvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

 

__________________

 

 

 

 

     Mariehamn den 23 januari 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman