Lagtingets beslut 15/2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 15/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-04-25

LF 8/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om Ålands skogsvårdsförening

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

 1 §

Föreningens syfte och uppgifter

     Ålands skogsvårdsförening, nedan föreningen, är en sammanslutning av skogsägare. Föreningen ska främja lönsamheten i skogsbruket och övriga mål som medlemmarna har uppställt för sitt skogsbruk samt en skötsel och användning av skogsmarken som är hållbar i ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänseende.

     Föreningens uppgift är att erbjuda de tjänster och den fackmannahjälp som medlemmarna behöver när de bedriver skogsbruk i landskapet. På föreningens rätt att bedriva ekonomisk verksamhet tillämpas 5 § i föreningslagen (FFS 503/1989).

 

2 §

Definitioner

     Med skogsägare avses i denna lag den som vid ingången av ett kalenderår äger en fastighet som omfattar skogsmark. Det som i denna lag sägs om skogsägare ska även tillämpas på den som har ständig besittningsrätt till skogsmark. Bestämmelserna om skogsägare tillämpas inte på den vars besittningsrätt till skogsmarken baserar sig på ett avtal som skogsägaren eller en tidigare ägare har ingått.

     Som skogsägare betraktas fysiska personer och sådana samfund, sammanslutningar och samfällda förmåner som avses i inkomstskattelagen (FFS 1535/1992). I fråga om skogsmark som makar äger eller besitter gemensamt betraktas makarna tillsammans som skogsägare.

     Med skogsmark avses sådan mark som används för eller är avsedd att användas för odling av träd och där den årliga tillväxten hos ett fullslutet trädbestånd som är lämpat för ståndorten i medeltal är minst en kubikmeter stamved med bark per hektar under den omloppstid som ger den största medelavkastningen.

3 §

Verksamhetsområde

     Föreningens verksamhetsområde omfattar hela Åland.

 

4 §

Medlemmar

     Den som är skogsägare kan godkännas som medlem i föreningen. Om skogsmarken ägs av flera gemensamt kan samtliga samägare godkännas som medlemmar i föreningen. Om en samfälld skog som avses i lagen om samfällda skogar (FFS 109/2003) är medlem i föreningen kan varje delägare vara medlem i föreningen. En fysisk eller juridisk person som inte är skogsägare kan vara stödmedlem utan rösträtt i föreningen.

 

5 §

Beslutsfattande

     Beslutanderätten i föreningen tillkommer medlemmarna. När beslut fattas genom röstning har varje medlem en röst, dock så att om skogsmarken ägs av ett samfund, en sammanslutning eller en samfälld förmån eller gemensamt av makar, har skogsägarna en gemensam röst.

 

6 §

Förhållande till föreningslagen

Föreningen ska vara antecknad i föreningsregistret. Om inte något annat följer av denna lag ska föreningslagen tillämpas på föreningen.

 

7 §

Tillsyn

     Landskapsregeringen utövar tillsyn över verkställigheten av denna lag.

 

    

8 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2001:51) om Ålands skogsvårdsförening, nedan den gamla lagen. Den förening som finns antecknad i föreningsregistret som Ålands skogsvårdsförening r.f. är den förening som avses i denna lag.

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 

9 §

Övergångsbestämmelser

     För år 2016 uppbärs ingen skogsvårdsavgift. De skogsvårdsavgifter som uppbärs för år 2015 uppbärs och redovisas till föreningen enligt den gamla lagen. Efter den 31 oktober 2017 redovisas dock inga skogsvårdsavgifter till föreningen.

     Föreningen kan uppbära medlemsavgift första gången för år 2017.

     Landskapet ersätter föreningen enligt den gamla lagens 20 § för det intäktsbortfall och de extra kostnader som uppkommer under år 2016.

     Den gamla lagens 11, 15 samt 21–23 §§ tillämpas fram till den 31 december 2017 när det gäller användningen av och tillsynen över användningen av skogsvårdsavgifter som redovisats enligt den gamla lagen samt av medel ur den reservfond som avses i den gamla lagens 10 § 1 mom.

     På skadestånd som grundar sig på en handling eller försummelse som skett före ikraftträdandet av denna lag tillämpas den gamla lagens 18 §. Den paragrafen tillämpas också på skada som under perioden från denna lags ikraftträdande till och med den 31 december 2017 orsakas genom överträdelse av 15 § 1 och 2 mom. i den gamla lagen.

     När det gäller ärenden som avses i den gamla lagen och som är anhängiga när denna lag börjar tillämpas ska behandlingen av dem slutföras enligt den gamla lagen.

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 25 april 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman