Lagtingets beslut 16/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 16/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-04-23

LF 6/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 49 § landskapslagen om enskilda vägar i landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 49 § 1 mom. landskapslagen (2008:59) om enskilda vägar i landskapet Åland som följer:

 

49 §

     Meddelande om en vägförrättning ska lämnas till vägnämnden. När det är fråga om anläggande eller flyttning av en väg ska miljöbyrån vid landskapsregeringens allmänna förvaltning underrättas om vägförrättningen och, om vägen skulle komma att leda in på ett allmänt vägområde, även landskapsregeringens allmänna förvaltnings infrastrukturavdelning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 23 april 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman