Lagtingets beslut 16/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 16/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-04-20

LF 7/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen ett nytt 3 mom. som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om ändring av barnskyddslagen (FFS 1302/2014) ska inte tillämpas till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet, utan på Åland ska barnskyddslagen, till den del det är fråga om bestämmelser inom landskapets behörighet och om annat inte följer av denna lag, tillämpas  i den lydelse den hade vid utgången av mars månad 2015.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den .

 

 

 

     Mariehamn den 20 april 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman