Lagtingets beslut 16/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 16/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-04-29

LF 11/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2a § 1 och 4 punkterna, 2b § 1 punkten och 2d § 2 mom. landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, av dessa lagrum 2a § 1 och 4 punkterna samt 2b § 1 punkten sådana de lyder i landskapslagen 2011/87 och 2d § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2020/20, samt

     ändras 2d § 5 punkten och inledningssatserna till 2a § och 2d §, av dessa lagrum inledningssatsen till 2a § sådan den lyder i landskapslagen 2003/79, inledningssatsen till 2d § sådan den lyder i landskapslagen 2013/117 och 2d § 5 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2020:20, som följer:

 

2a §

     Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska enligt denna lag tillämpas på Åland till den del bestämmelserna gäller socialvården. Lagens bestämmelser gäller på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2b §

     De allmänna bestämmelserna i 1 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården tillämpas på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2d §

     Bestämmelserna i 3, 4 och 6 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter gäller på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Bestämmelserna i lagens 27 § gäller också landskapsregeringen då den ansvarar för den allmänna styrningen av socialvården enligt 1 § 1 mom. i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn samt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet då den ansvarar för övervakningen av socialvården enligt 7 § 1 mom. i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 20 april 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman