Lagtingets beslut 17/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 17/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-04-29

LF 11/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 29 § landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 29 § 1 mom. landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård som följer:

 

29 §

Skolhälsovården

     Ålands hälso- och sjukvård ska ordna skolhälsovård för alla elever i grundskolan. Till skolhälsovården hör också hälso- och sjukvården för de barn som fullgör sin läroplikt genom hemundervisning, under den tid eleven deltar i praktisk arbetslivsorientering samt för den som deltar i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 29 april 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman   

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman