Lagtingets beslut 19/2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 19/2024

 

Datum

Ärende

 

2024-06-12

LF 14/2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 64 § 1 mom. 2 punkten och 77 § 1–2 mom. vägtrafiklagen (2023:108) för Åland som följer:

 

64 §

Tillämpning av vissa riksbestämmelser om fordons användning

     Följande bestämmelser i rikets vägtrafiklag (FFS 729/2018) ska tillämpas på Åland med de ändringar eller tillägg som anges nedan. Ändringar i de paragrafer eller bilagor som anges nedan ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) 99 § om fordonsspecifika hastighetsbegränsningar inklusive bilagorna 5.1 och 5.2. Punkt b) i bilaga 5.2 ska dock ha följande lydelse; person- eller paketbil och därtill kopplad släpvagn med en klassificeringsmassa på högst 3 500 kilogram samt motorcykel och därtill kopplad släpvagn dock 90 kilometer i timmen. Dessutom ska en ny punkt h) fogas till bilaga 5.2 med följande lydelse; fordon och därtill kopplat efterfordon 30 kilometer i timmen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

77 §

Användning av vinterdäck

     När vinterväglag råder under månaderna november till och med mars ska vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter eller motsvarande utrustning användas på

     1) bilar med en klassificeringsmassa på högst 3,5 ton

     2) motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar

     3) släpvagnar som dras av ett fordon som anges i 1 eller 2 punkten och vars klassificerings- eller kopplingsmassa är större än 0,75 ton och högst 3,5 ton.

     När vinterväglag råder under månaderna november till och med mars ska vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 5,0 millimeter användas på drivaxlarna, med undantag för styrande drivaxlar, på bilar med en klassificeringsmassa som är större än 3,5 ton samt på traktorer vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer i timmen. På andra axlar samt på samtliga axlar på en släpvagn eller släpanordning som dras av ett ovannämnt fordon ska då däck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter användas. Kravet tillämpas inte på en fordonskombination som består av en traktor och en släpvagn eller släpanordning när fordonskombinationens högsta tillåtna hastighet på väg är 60 kilometer i timmen eller lägre.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 12 juni 2024

 

 

 

Jörgen Pettersson

talman

 

 

Marcus Måtar

vicetalman

 

 

Rainer Juslin

vicetalman