Lagtingets beslut 2/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 2/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-01-20

LF 5/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013–2015

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras rubriken till landskapslagen (2013:34) om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013–2015, lagens 1 och 2 §§ samt 4 § 2 mom. som följer:

 

LANDSKAPSLAG
om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013 och 2014

 

1 §

     En skattskyldig som bedriver näringsverksamhet har rätt att för byggnader, maskiner och anläggningar, som den skattskyldige använder i produktiv verksamhet och tar i bruk kalenderåren 2013 och 2014, i kommunalbeskattningen dra av anskaffningsutgifterna på det sätt som föreskrivs i lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014 (FFS 699/2012), med de undantag som följer av denna lag.

 

2 §

     Aktiebolag och andelslag har rätt att under skatteåren 2013 och 2014 från sin inkomst av näringsverksamhet vid kommunalbeskattningen göra ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013 och 2014 (FFS 992/2012), med de undantag som följer av denna lag.

 

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen tillämpas vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013 och 2014. Lagens 2 § tillämpas inte när det gäller projekt inom forsknings- och utvecklingsverksamhet som inletts före den 1 januari 2013.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

 

 

 

     Mariehamn den 20 januari 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman