Lagtingets beslut 20/2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 20/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-01-23

LF 12/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 60 § 2 mom. landskapslagen (2020:12) om socialvård samt

     ändras 58 § 2 mom., 59 §, 60 § 1 mom. och 61 - 62 §§ som följer:

 

 58 §

Ordnandet av brådskande institutionsvård

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beräknas behovet av institutionsvård vara över 14 dygn, ska det kommunala organ som ansvarar för socialvården utan dröjsmål göra en anmälan om institutionsvården till organet i den kommun eller det välfärdsområde vars uppgift det hade varit att ordna vård.

 

 

59 §

Överflyttning av en person till den egna kommunen eller välfärdsområdet

     Om en person med stöd av 58 § får institutionsvård som beräknas bli lång-varig, kan det kommunala organ som ansvarar för socialvården ansöka hos Ålands förvaltningsdomstol om att få flytta personen till dennes hemkommun eller, om klienten kommer från riket, det välfärdsområde där han eller hon är invånare.

     På begäran av den som får institutionsvård ska organet likväl alltid vidta sådana åtgärder som avses i 1 mom. för att flytta personen till den kommun eller det välfärdsområde där han eller hon är invånare.

     Det får dock inte bestämmas att en överflyttning ska ske, om det med tanke på en ändamålsenlig vård eller annars är oskäligt för klienten.

 

60 §

Ansökan om socialservice, serviceboende och institutionsvård i en annan kommun

     Den som vill flytta och bli invånare i en annan kommun, men på grund av sin ålder eller sin funktionsnedsättning eller av någon annan orsak inte kan bo självständigt där, kan ansöka om socialservice, serviceboende och institutionsvård på samma grunder som invånarna i kommunen dit sökanden vill flytta. Kommunen är skyldig att genast underrätta sökandens hemkommun eller, om sökanden kommer från riket, det välfärdsområde inom vars område sökanden har sin hemkommun, om att en sådan ansökan har kommit in och att den har tagits upp till behandling. Kommunen ska behandla ansökan, bedöma sökandens behov av service i samarbete med hans eller hennes hemkommun eller välfärdsområde och fatta beslut i ärendet. Ansökan ska dock inte behandlas, om sökanden har lämnat in en likadan ansökan till en annan kommun eller välfärdsområde och behandlingen av den fortfarande pågår.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

61 §

Rätt till ersättning för en annan kommuns invånares institutionsvård

     Har kommunen gett en person institutionsvård enligt 58 § har kommunen rätt att få kostnaderna för institutionsvården ersatt av klientens hemkommun. Ersättning kan endast begäras om förutsättningarna i 58 § 2 mom. har uppfyllts.

     Kan parterna inte komma överens om ersättningen för vården har kommunen möjlighet att anhängiggöra ansökan om ersättning vid Ålands förvaltningsdomstol inom sex månader från det institutionsvården börjat. Anhängiggörs inte ansökan inom nämnda tid, förlorar kommunen sin rätt till ersättning för den institutionsvård som den gett innan ansökan anhängiggjordes och som klientens hemkommun inte skriftligen samtyckt till att ersätta.

 

62 §

Den nya hemkommunens ansvar för att ordna service vid nyttjandet av rätten att välja hemkommun vid en långvarig vårdrelation

     Om en person är placerad i familjevård, institutionsvård eller i boendeservice i en annan kommun än hemkommunen och han eller hon utnyttjar rätten enligt 3 a § i lagen om hemkommun att välja den kommun där verksamhetsenheten eller bostaden finns som sin nya hemkommun, övergår ansvaret för socialservicen på den nya hemkommunen eller det välfärdsområde inom vars område den nya hemkommunen ligger från och med flyttningsdagen.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

 

__________________

 

 

 

 

 

     Mariehamn den 23 januari 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman