Lagtingets beslut 21/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 21/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-09-08

LF 12/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 1 och 3 mom. landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet sådana de lyder i landskapslagen 2011/83 samt

     fogas till lagen en ny 1a § som följer:

 

1 §

Behörighet och ställning

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har till uppgift att verka som tillstånds- och tillsynsmyndighet och handhar annan myndighetsutövning i enlighet med vad som bestäms i annan landskapslagstiftning. Dessutom svarar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för att veterinärvård tillhandahålls och, enligt vad som i 1a § bestäms, för uppgifter enligt rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur. Med myndighet avses i fortsättningen Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning ålägga myndigheten att sköta tillstånds- och tillsynsuppgifter som landskapet är skyldigt att sköta med stöd av EU-förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur. Dessutom kan landskapsregeringen inom dessa områden genom landskapsförordning ålägga myndigheten uppgifter som i riket sköts av Livsmedelssäkerhetsverket och som är likartade dem som myndigheten redan sköter enligt lag.

 

1a §

Smittsamma sjukdomar hos husdjur

     Myndigheten ska enligt rikslagstiftningen om bekämpande av smitt-samma sjukdomar hos husdjur sköta de uppgifter som i riket ankommer på staten men som enligt rikslagstiftningen ska handhas av kommunalveterinären.

     Myndigheten ska enligt rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur sköta de uppgifter som i riket ska skötas av regionförvaltningsverken samt följande uppgifter som i riket ska skötas av Livsmedelssäkerhetsverket:

     1) tillstånd för och tillsyn över hantering av animaliska biprodukter,

     2) tillstånd att odla och rensa vattenbruksdjur samt

     3) andra uppgifter enligt vad som bestäms i landskapsförordning med stöd av 1 § 3 mom.

     Landskapsregeringen sköter enligt 30 § 8 punkten självstyrelselagen övriga uppgifter som ankommer på en riksmyndighet enligt rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur, om inte uppgiften i landskapslag ålagts någon annan myndighet eller i överenskommelseförordning med stöd av 32 § självstyrelselagen överförts på en riksmyndighet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 8 september 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman