Lagtingets beslut 21/2019

Tillhör ärendet: Kollektivtrafiktjänster
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 21/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-04-10

LF 8/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 15 § landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik sådan den lyder i landskapslagen 2000/4 samt

     fogas till lagens 6 §

sådan den lyder i landskapslagen 2000/4 ett nytt 4 mom. som följer:

 

6 §

Prövning av ansökan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I det fall det är fråga är om upphandling eller direkttilldelning i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. i landskapslagen ( : ) om ordnande av kollektivtrafiktjänster prövas den obligatoriska ansökan om av trafiktillstånd under förutsättning att sökanden, vid en samlad bedömning av landskapsregeringen, i övrigt och innan ansökan lämnas in fyller de övriga i landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster angivna kraven som ska ställas på landskapsregeringens eller kommunens avtalsslutande motpart. Om sökanden vid tillståndsprövningen även uppfyller de i denna lag angivna kraven för beviljande av tillstånd träder avtalet ikraft och tillståndshavaren ska omedelbart därefter ansvara för skötseln av kollektivtrafiken, i enlighet med vad som överenskommits i avtalet ifråga och med vad som i övrigt följer av bestämmelser i lag och med stöd därav utfärdade författningar. Om sökanden vid nämnda tillståndsprövning inte uppfyller de i denna lag ställda kraven för beviljande av trafiktillstånd förfaller avtalet i sin helhet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

    

 

 

     Mariehamn den 10 april 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman