Lagtingets beslut 21/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 21/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-05-04

LF 7/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd en ny 22a § som följer:

 

22a §

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret

     Kommunen har i enlighet med 5 kap. 13 § 25 punkten lagen om inkomstdatasystemet (FFS 53/2018) och trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar rätt att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om hemvårdsstödets inkomstbaserade tilläggsdel.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 4 maj 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman