Lagtingets beslut 21/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 21/2020

 

Datum

Ärende

 

202-04-25

LF 10/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom., 2 § och 5 § landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 1 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2015/59, 2 § 2 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2008/80, 2 § 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2013/78 samt 2 § 9 och 10 punkterna sådana de lyder i landskapslagen 2015/59, som följer:

 

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Även en arbetslös arbetssökande som inte är bosatt i landskapet har rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt denna lag om han eller hon uppfyller de förutsättningar som anges i 1 kap. 8a § 2 och 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa med de avvikelser som följer av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 §

Bestämmelser som inte tillämpas

     Med stöd av denna lag ska följande bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte tillämpas i landskapet:

     1) 1 kap. 4 § 3 mom. om bindande utlåtanden,

     2) 1 kap. 5 § 10 punkten om en sysselsättningsplan, till den del det är fråga om en sektorsövergripande sysselsättningsplan,

     3) 1 kap. 5 § 10a punkten om en plan som ersätter sysselsättningsplanen, till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

     4) 1 kap. 5 § 11 punkten om högsta förhöjda lönesubvention,

     5) 10 kap. 6 § om kostnadsersättning,

     6) 11 kap. 2 § 2 mom. om att förete de utredningar som förutsätts enligt arbets- och näringsbyråns utlåtande,

     7) 11 kap. 2 § 5 mom. 4 punkten om högsta förhöjda lönesubvention,

     8) 11 kap. 3 § 2 mom. och 11 kap. 4 § om arbetskraftspolitiskt utlåtande,

     9) 13 kap. 10 § om register över förmånstagare,

     10) 14 kap. 3 § om finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen och av grunddagpenningen,

     11) 14 kap. 3 a § om finansiering av arbetsmarknadsstödet,

     12) 14 kap. 3 b § om förskott som ska betalas för täckande av förmånerna,

     13) 14 kap. 3 c § om uppbörd av kommunernas finansieringsandel och

     14) 14 kap. 3 d § om övriga bestämmelser om finansieringen.

 

5 §

Bosättning på Åland

     Om det vid tillämpningen av denna lag först ska avgöras om en person är bosatt på Åland, avgörs frågan i tillämpliga delar enligt lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (FFS 16/2019).

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

 

 

     Mariehamn den 25 april 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman