Lagtingets beslut 22/2023

Tillhör ärendet: Tillgänglighetsdirektivet
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 22/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-03-13

LF 29/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning av lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter (FFS 102/2023) ska inom landskapets behörighet tillämpas på Åland med de avvikelser som följer av denna lag. Ändras lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter ska ändringen gälla på Åland från tidpunkten från dess ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

     Genom denna lag genomförs delvis Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, tillgänglighetsdirektivet, inom lagtingets lagstiftningsbehörighet.

 

2 §

Avvikelser

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 9 § 4 mom. och 11 § 4 mom. 3 punkten i lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter ska en EU-försäkran om överensstämmelse, bruksanvisning och säkerhetsföreskrift endast upprättas på svenska.

 

3 §

Hänvisningar

     Inom lagtingets lagstiftningsbehörighet ska hänvisningen till

     1) lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (FFS 306/2019) i 2 § i lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter, avse landskapslagen (2019:7) om tillgängliga digitala tjänster.

     2) lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (FFS 1137/2016) i 16 § 4 mom. i lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter, avse 24 § i landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter.

     3) lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016) och lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (FFS 1398/2016) i 6 § 4 mom. i lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter avse landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling.

 

4 §

Behörig myndighet

     Den allmänna styrningen av tillsynen över denna lag utövas av Ålands landskapsregering.

     Ålands landskapsregering fungerar som den marknadskontrollmyndighet som avses i 16 § 1 mom. i lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter.

 

5 §

Påföljder

     Bestämmelser om åtgärder finns i 3 kap. landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter.

 

6 §

Ändringssökande

     I 25 § i självstyrelselagen (1991:71) för Åland finns bestämmelser om besvär. Ändring i ett beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite får dock sökas på det sätt som anges i landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

 

7 §

Närmare bestämmelser

     Statsrådets förordningar med närmare bestämmelser om tillgänglighetskrav för vissa produkter ska iakttas i landskapet, om inte landskapsregeringen inom ramen för lagtingets lagstiftningsbehörighet genom landskapsförordning beslutat om avvikelser från riksbestämmelserna.

 

8 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 20  . Lagen tillämpas dock först från och med den 28 juni 2025.

     Produkter som tjänsteleverantörer använder vid tillhandahållandet av tjänster ska bringas i överensstämmelse med denna lag senast den 28 juni 2030.

     Självbetjäningsterminaler som har tagits i bruk före den 28 juni 2025 ska med avvikelse från 2 mom. bringas i överensstämmelse med kraven i denna lag inom 20 år från det att terminalerna togs i bruk.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 13 mars 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman