Lagtingets beslut 22/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 22/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-04-25

LF 10/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om främjande av integration

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 10 § 2 mom., 14 § 1 mom., 17 § 3 mom. och 18 § 2 mom. landskapslagen (2012:74) om främjande av integration som följer:

 

10 §

Arrangemang för den inledande kartläggningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Åtgärder som ingår i den inledande kartläggningen kan ordnas i stället för de kompletterande samtal om sökande efter arbete som avses i 28 § 2 mom. 1 punkten i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Den myndighet som har ordnat den inledande kartläggningen ska vid behov hänvisa invandraren till tjänster som ordnas av någon annan myndighet eller anordnare av tjänster. Hänvisandet ska ske i samarbete med den som anordnar tjänsterna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

14 §

Uppgifter för den myndighet som utarbetar integrationsplanen

     Ams ska i integrationsplanen tillsammans med invandraren komma överens om utbildning, sökande efter arbete och dess mål samt om åtgärder och tjänster som stöder sökandet efter arbete och främjar sysselsättningen. I integrationsplanen ska ingå en sådan skyldighet att söka arbete som avses i 5 kap. i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, om inte något annat följer av 5 kap. 27d § i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

17 §

Skyldigheter som följer av integrationsplanen och utarbetandet av den

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Invandraren är skyldig att delta i utarbetandet och revideringen av integrationsplanen, fullfölja den plan som utarbetats tillsammans med honom eller henne samt söka sig till och regelbundet delta i den undervisning i svenska som ingår i planen och i andra åtgärder och tjänster som överenskommits i planen. Invandraren är också skyldig att inom den tidsfrist och på det sätt som överenskommits i planen underrätta de myndigheter som deltagit i utarbetandet av planen om hur han eller hon har genomfört den. Invandraren ska förvara de handlingar som gäller uppfyllandet av den skyldighet att söka arbete som avses i 5 kap. i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och visa upp dem för Ams på begäran.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

18 §

Uppföljning och översyn av integrationsplanen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ams ska se över integrationsplanen på det sätt som föreskrivs i 29 § landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Kommunen ska se över integrationsplanen enligt invandrarens behov av tjänster eller minst en gång om året. Planen kan även ses över om parterna begär detta särskilt.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 25 april 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren  

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman