Lagtingets beslut 23/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 23/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-04-20

LF 14/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     I landskapet ska tillämpas bestämmelserna i rikets lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (FFS 1188/2014), nedan kallad rikets påföljdslag, med de avvikelser som följer av denna lag.

     Ändringar av bestämmelser i rikets påföljdslag träder i kraft vid tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag. Hänvisningar i rikets påföljdslag till bestämmelser i rikslagstiftningen ska inom landskapets behörighet i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

     Särskilda bestämmelser om spårbarhet av livsmedel finns i landskapslagen (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen och med stöd av lagen gällande bestämmelser.

     Det i 5 kap. rikets påföljdslag avsedda datasystemet för övervakning omfattar det fiskefartygsregister som avses i 4 § landskapslagen (0000:00) om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen och med stöd av landskapslagen gällande bestämmelser.

 

2 §

Behörig myndighet

     Den allmänna verkställigheten, övervakningen och tillsynen enligt denna lag ankommer på landskapsregeringen. Landskapsregeringen är den behöriga myndighet som avses i Europeiska unionens rättsakter för den gemensamma fiskeripolitiken till den del rättsakterna reglerar frågor som enligt självstyrelselagen ankommer på landskapets lagstiftningsbehörighet.

     Om inte annat särskilt stadgas i denna lag ska de förvaltningsuppgifter som enligt rikets påföljdslag ankommer på statens myndigheter i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen hänför sig till uppgifter inom landskapets lagstiftningsbehörighet.

     Av en i riket behörig myndighet godkänd maximal maskinstyrka som medför en rätt att utöva fiske med ett visst fiskefartyg, är godkänd för rätt att utöva fiske i landskapet.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har tillsyn för spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med landskapslagen (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen.

 

3 §

Förordning

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet besluta att författningar som utfärdats med stöd av den rikslagstiftning som avses i 1 § ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de avvikelser som landskapsregeringen beslutar.

 

4 §

Avvikelser

     Hänvisningar i de bestämmelser som avses i 1 § till bestämmelser i rikslagstiftningen ska inom landskapets behörighet i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

     Med avvikelse från 2 § rikets påföljdslag avses i denna lag med fiskefartygsregistret det register som upprättats med stöd av 4 och 8 §§ landskapslagen (0000:00) om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen. Denna lag tillämpas på de kommersiella aktörer som avses i den Europeiska unionens förordningar som nämns i 3 § rikets påföljdslag när de är verksamma på åländskt territorium, samt på fartyg som införts i fiskefartygsregistret samt på besättningen på dessa fartyg oberoende av deras position eller var verksamheten bedrivs.

     Med avvikelse från 21 § 3 mom. rikets påföljdslag kan en strömmings- eller vassbuksfångst som underskrider 100 kilogram rapporteras genom en rapport enligt 22 § rikets påföljdslag.

     Med avvikelse från 40 § rikets påföljdslag beslutar landskapsregeringen om fiskereglering för fiske med i landskapet registrerade fiskefartyg inom det territorialvatten som enligt gällande stadganden om gränserna för Finlands territorialvatten omedelbart ansluter sig till landskapets territorium.

     Med avvikelse från 43 § rikets påföljdslag beslutar landskapsregeringen inom det territorialvatten som enligt gällande stadganden om gränserna för Finlands territorialvatten omedelbart ansluter sig till landskapets territorium om

     1) tidsbestämt fiskeförbud för ett visst havsområde

     2) begränsningar i fråga om tid, territorium eller kvantitet för användning av fiskeredskap som används för fångst av fiskbestånd som i Europeiska unionen är kvoterade eller på annat sätt reglerade samt om

     3) fiskeredskapens tekniska egenskaper.

     Med avvikelse från 44 § rikets påföljdslag beslutar landskapsregeringen för det territorialvatten som enligt gällande stadganden om gränserna för Finlands territorialvatten omedelbart ansluter sig till landskapets territorium om sådana bevarandeåtgärder som är nödvändiga för genomförande av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

     Med avvikelse från 45 § 2 och 3 mom. rikets påföljdslag beslutar landskapsregeringen om prioriteringsordningen för beviljande av fisketillstånd.

     Med avvikelse från 59 § 1 mom. ska överträdelseavgiften och påföljdsavgiften betalas till landskapet.

 

5 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 


 

 

     Mariehamn den 20 april 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman