Lagtingets beslut 23/2023

Tillhör ärendet: Tillgänglighetsdirektivet
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 23/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-03-13

LF 29/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras inledningssatsen till 1 § 1 mom. landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 2017/141, 2019/66, 2021/160,

     fogas till 1 § 1 mom. sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 2017/141, 2019/66, 2021/160, 2022/15 en ny 16 punkt som följer:

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande tillgänglighets- och produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     16) landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 20   . Lagen tillämpas dock först från och med den 28 juni 2025.

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 13 mars 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman