Lagtingets beslut 23/2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 23/2011

 

Datum

Ärende

 

2011-03-16

FR 11/2010-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 17 § landskapslagen om bekämpande av oljeskador

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 17 § 1 mom. landskapslagen (1977:16) om bekämpande av oljeskador som följer:

 

17 §

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet förorsakar oljeskada ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, dömas till böter eller fängelse i högst två år. På brott som avses i detta moment tillämpas vad som bestäms om juridiska personers straffansvar i 9 kap. strafflagen (FFS 39/1889).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 16 mars 2011

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman