Lagtingets beslut 23/2012

Tillhör ärendet: Begränsning av producentansvar
Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 23/2012

 

Datum

Ärende

 

2012-06-04

LF 16/2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 23b § landskapslagen om renhållning

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 23b § 1 mom. 3 punkten landskapslagen (1981:3) om renhållning, sådan den lyder i landskapslagen 2006/50 som följer:

 

23b §

Produkter och producenter med producentansvar

     Producenter har producentansvar för följande produkter:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Förpackningar. Med förpackningar avses alla produkter, oavsett material, som är avsedda att förvara och skydda en vara samt möjliggöra transport och hantering av varan från producenter till användare och konsumenter eller som används vid presentation av varan. Även engångsartiklar som används i detta syfte ska betraktas som förpackningar. Transportförpackningar omfattar dock inte väg-, järnvägs-, fartygs- eller flygfraktcontainrar. Producentansvaret tillämpas inte på producenter vars omsättning underskrider en miljon euro. Alla producenter ska underlätta att förpackningsavfallet återanvänds eller återvinns så långt som möjligt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 4 juni 2012

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman