Lagtingets beslut 24/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 24/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-04-20

LF 14/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om verkställande i landskapet av den Europeiska unionens fiskeripolitik och därtill bundna ekonomiska stöd.

 

2 §

Behörig myndighet

     Landskapsregeringen är den behöriga myndighet som avses i den Europeiska unionens rättsakter för den gemensamma fiskeripolitiken till den del rättsakterna reglerar frågor som enligt självstyrelselagen hör till landskapets behörighet.

 

3 §

Kontroll

     Landskapsregeringen eller den eller de myndigheter som landskapsregeringen beslutar ska kontrollera att de bestämmelser som gäller vid tillämpningen av den Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik iakttas till den del bestämmelserna reglerar frågor som enligt självstyrelselagen ankommer på landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

4 §

Register

     Landskapsregeringen upprätthåller nödvändiga register för kontrollen och statistikföringen av den Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Landskapsregeringen upprätthåller register med uppgifter om fisket, vattenbruket, fiskefartyg, vattenbruksfartyg och säljare av fisk- och vattenbruksprodukter, samt övriga register som krävs enligt landskapslagen (0000:00) om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken. Landskapsregeringen upprätthåller dessutom register om finansieringen av fiskerinäringen.

     För forskningsändamål och statistikföring har myndigheter rätt att få uppgifter ur i 1 mom. avsedda register. I registren införda uppgifter får även användas för i den Europeiska unionens förordningar föreskrivna syften.

 

5 §

Krav på ekonomisk anknytning till landskapets fiskerinäring

     Fartyg som används för att bedriva fiske av fiskarter vars kvoter fastställs av den Europeiska unionen antecknas i fiskefartygsregistret endast om fisket har en tillräcklig ekonomisk anknytning till landskapets fiskerinäring.

     Det fiske som bedrivs med ett fartyg har en tillräcklig ekonomisk anknytning till åländsk fiskerinäring om

     1) minst hälften av den totala fångsten under ett kalenderår, enligt fångstens värde, landas i en åländsk hamn,

     2) minst hälften av fartygets årliga fiskefärder utgår från en åländsk hamn eller

     3) minst en tredjedel av fartygets besättning är bosatt i landskapet.

     Även andra omständigheter som framförs av fartygets ägare kan beaktas för att visa att det fiske som bedrivs med fartyget har en tillräcklig ekonomisk anknytning till åländsk fiskerinäring.

     Ett fartyg som inte uppfyller något av de villkor som anges i 1 mom. eller vars fiske inte på något annat sätt kan visas ha en tillräcklig ekonomisk anknytning till åländsk fiskerinäring kan strykas ur fiskefartygsregistret.

 

6 §

Uppgiftsskyldighet

     Yrkesfiskare och andra näringsidkare som fiskar eller på annat sätt tar befattning med fisk eller fiskprodukter som omfattas av den Europeiska unionens förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ska till landskapsregeringen lämna de uppgifter som behövs för att upprätthålla nödvändiga register och statistikföring som avses i 4 §.

 

7 §

Återbetalning av stöd

     Stödmottagaren ska utan dröjsmål betala tillbaka ett stöd eller en del av det som denne fått felaktigt, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Om stöd enligt i 1 § avsedda bestämmelser har utbetalats till ett för stort belopp eller annars utan grund kan den myndighet som beviljat stödet besluta att återbetalningsskyldighet ska föreligga till den del det utbetalade beloppet överstigit vad som borde ha utbetalts.

     Landskapsregeringen kan besluta om ett belopp under vilket ett stöd inte behöver återbetalas.

     Om stöd har beviljats flera stödmottagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för återbetalning av stödet.

     Landskapsregeringen kan helt eller delvis avstå från att återkräva ett belopp som betalats ut felaktigt eller utan grund eller från att ta ut den ränta som ska betalas på beloppet, om en helhetsbedömning visar att det med hänsyn till stödmottagarens omständigheter och verksamhet är oskäligt att återkräva det fulla beloppet. Återkravet och indrivningen av ränta ska dock ske till fullt belopp, om Europeiska unionens lagstiftning så kräver.

     På belopp som återbetalas eller återkrävs ska stödmottagaren betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (FFS 633/1982) ökad med tre procentenheter. Ränta ska betalas från stödets utbetalningsdag till dess att det återkrävda beloppet har betalats tillbaka. Vid dröjsmål med betalningen ska dröjsmålsränta uppbäras enligt 18 § landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti.

     Indrivning av återbetalningsskyldigt belopp kan ske i den ordning som gäller för utsökning av skatter och avgifter.

 

8 §

Bemyndigande

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda bestämmelser om

     1) begränsning och övrig reglering av fisket om det behövs för att hindra överskridning av fiskekvoter,

     2) för enskilda fartyg avsedda licenser och särskilda fisketillstånd,

     3) ovan i 4 § avsedda register,

     4) vilka uppgifter som omfattas av ovan i 6 § avsedda uppgiftsskyldighet samt om

     5) stödåtgärder för fiskerinäringen.

 

9 §

Rättelse

     En sakägare som är missnöjd med ett beslut om stöd som landskapsregeringen har fattat kan inom 21 dagar räknat från det att parten har fått del av landskapsregeringens beslut skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. I rättelseyrkandet, som läggs till grund för landskapsregeringens prövning, ska anges vilket beslut som önskas rättat och de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på.

 

10 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen (1995:40) om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska gemenskapen samt landskapsförordningen (1995:51) om register för fiskerinäringen.

     Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 

 

 

     Mariehamn den 20 april 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman