Lagtingets beslut 24/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 24/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-05-11

LF 12/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § 2 mom. och 6 § landskapslagen (1997:38) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande,

     fogas till lagen en ny 1a § samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

1a §

Undantag

     Den temporära 91 b § i lagen om beskattningsförfarande ska inte tillämpas på Åland.

 

3 §

Skattetagarkommun

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunalskatt som skattskyldiga samfund och samfällda förmåner ska betala fördelas mellan kommunerna enligt kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland.

 

6 §

Kostnaderna för verkställandet av kommunalbeskattningen

     Kommunerna är skyldiga att betala kostnaderna för verkställandet av kommunalbeskattningen till den myndighet som verkställer kommunalbeskattningen enligt de grunder som anges i lagen om skatteförvaltningen (FFS 503/2010).

__________________

 

    

     Denna lag träder i kraft den …

 

 

     Mariehamn den 11 maj 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren   

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman