Lagtingets beslut 25/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 25/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-05-04

LF 7/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare

 

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. i landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare som följer:

 

4 §

Förvaltningsuppgifter m.m.

     De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Pensionsskyddscentralen har enligt de författningar som avses i 1 § 1 mom., har landskapsregeringen på Åland till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området. I fråga om sådana blanketter som avses i 101 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare skall de i riket fastställda blanketterna användas, om inte landskapsregeringen genom landskapsförordning utfärdar bestämmelser om blanketter som skall användas på Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

     Mariehamn den 4 maj 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman