Lagtingets beslut 27/2019

Tillhör ärendet: Gasanordningar
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 27/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-05-20

LF 15/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning på Åland av gasanordningslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Inom landskapets behörighet och med de i denna lag angivna avvikelser ska gasanordningslagen (FFS 502/2018) tillämpas på Åland.

     Sker inom landskapets behörighet ändringar i den i 1 mom. angivna lagen ska de tillämpas på Åland från den tidpunkt de träder i kraft i riket.

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

     Sådana i den i 1 § 1 mom. angivna lagen avsedda förvaltningsuppgifter som i riket ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

3 §

Hänvisningar

     Hänvisas i gasanordningslagen till andra bestämmelser i rikslagstiftningen som äger motsvarighet i landskapslagstiftningen ska hänvisningarna anses avse de motsvarande bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

 

4 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

     Bestämmelserna i 14 § i gasanordningslagen om delegationen för säkerhetsteknik ska inte tillämpas på Åland.

 

5 §

Språkkrav

     De i 5 § i gasanordningslagen angivna märkningarna på, säkerhetsuppgifterna om och anvisningarna för gasanordningar samt de handlingar som åtföljer en gasanordning ska finnas åtminstone på svenska.

     Tillverkarens, importörens och distributörens skyldigheter enligt 11 § i gasanordningslagen innebär på Åland en skyldighet att säkerställa att informationen och dokumentationen som behövs i fråga om visandet av överensstämmelse med kraven för tillsynen över att denna lag iakttas och för lagens verkställighet, är avfattad åtminstone på svenska.

 

6 §

Straffbestämmelser

     Vid tillämpning av straffbestämmelserna i 12 § 1 mom. 9, 12 och 13 punkterna i gasanordningslagen, ska skyldigheten att underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om fara gälla gentemot landskapsregeringen, till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

 

 

 

7 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av gasanordningslagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

8 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

     Denna lag träder i kraft den

     Gasanordningar, tillbehör och utrustning som släppts ut på marknaden före denna lags ikraftträdande och vars överensstämmelse med kraven har säkerställts i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet får tillhandahållas på marknaden och tas i bruk efter lagens ikraftträdande.

     De ärenden som blivit anhängiga innan denna lag trätt i kraft handläggs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 20 maj 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman