Lagtingets beslut 28/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 28/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-05-04

LF 7/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 § landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd, sådan den lyder i landskapslagen 2017/51, som följer:

 

7 §

Myndighetsutövning

     De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Folkpensionsanstalten har enligt 4 § 2 mom., 7 b § 2 mom., 14 f § 2 mom., 18 § 3 mom. och 20 §, har på Åland en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

     Mariehamn den 4 maj 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman