Lagtingets beslut 29/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 29/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-05-23

LF 15/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 2 mom., 7 §, 8 § 1 mom., 9 § 1 mom., 11 § 1 och 4 mom., 13 § 1 och 4 mom., 14 § 1 mom., 15 § 1 mom. och 28 § landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd, av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2020/54, och

     fogas till 1 § ett nytt 4 mom., sådan 1 § lyder i landskapslagen 2020/54 som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hemvårdsstödet är ett ekonomiskt stöd till vårdnadshavare vars barn inte deltar i sådan kommunal eller privat samhällsstödd barnsomsorg med undantag för lekverksamhet (nedan barnomsorg), som avses i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med att ett barn inte deltar i barnomsorgen avses i denna lag att barnet inte har en plats inom barnomsorgen.

 

7 §

Rätt till hemvårdsstöd

     Rätten till hemvårdsstöd för ett barn börjar då det har gått 160 vardagar sedan barnets födelse. Med vardagar avses andra dagar än söndagar, helgdagar och söckenhelgdagar.

     Rätten till hemvårdsstöd för ett barn omfattar inte den tid som föräldrapenning betalas till vårdnadshavaren, dock så att vårdnadshavaren har rätt till hemvårdsstöd för syskon enligt bestämmelserna i 13 §.

 

8 §

Grundläggande hemvårdsstöd

     En vårdnadshavare vars barn inte deltar i barnomsorgen har rätt till ett grundläggande hemvårdsstöd tills barnet fyller tre år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

9 §

Utökat hemvårdsstöd

     En vårdnadshavare som själv vårdar sitt barn och inte förvärvsarbetar och vars barn inte deltar i barnomsorgen har rätt till ett utökat hemvårdsstöd tills barnet fyller tre år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

11 §

Syskontillägg till hemvårdsstödet

     En vårdnadshavare som utöver det eller de barn som medför rätt till hemvårdsstöd vårdar minst ett eget barn (nedan syskon) har rätt till ett syskontillägg till hemvårdsstödet för varje syskon, om syskonet inte deltar i barnomsorgen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Trots bestämmelsen i 1 mom. har ett syskon som har fyllt tre år rätt till sådan halvtidsomsorg som avses i 28 § 2 mom. i del II i landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

 

13 §

Hemvårdsstöd för syskon

     En vårdnadshavare som lyfter föräldrapenning med stöd av sjukförsäkringslagen och som utöver det eller de barn som ger rätt till denna dagpenning vårdar minst ett eget barn (nedan syskon) har rätt till ett hemvårdsstöd för syskon, om syskonet inte deltar i barnomsorgen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Trots bestämmelserna i 1 mom. har syskonet rätt att delta i sådan kommunal daghemsverksamhet med förundervisning som avses i 17 § 1 mom. i del II i landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

 

14 §

Partiellt hemvårdsstöd

     En vårdnadshavare, vars arbetstid med anledning av vården av barnet uppgår till i medeltal högst 30 timmar per vecka, har rätt till ett partiellt hemvårdsstöd tills barnet fyller tre år samt under det första och andra året barnet deltar i den grundläggande utbildningen och under läsåret innan barnet börjar i den grundläggande utbildningen om barnet som är läropliktigt deltar i förundervisningen inom barnomsorgen. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt har vårdnadshavaren rätt till ett partiellt hemvårdsstöd även under det tredje året barnet deltar i den grundläggande utbildningen. Ett barn vars vårdnadshavare lyfter partiellt hemvårdsstöd har inte rätt att delta i barnomsorg i form av fritidshemsverksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

15 §

Hemvårdsstöd för adoptivföräldrar

     Adoptivföräldrar har rätt till grundläggande och utökat hemvårdsstöd tills det gått två år sedan barnet togs i vård i adoptionssyfte. Rätten till grundläggande och utökat hemvårdsstöd upphör dock alltid senast den 31 juli det år då barnet blir läropliktigt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

28 §

Ändringssökande

     I ett beslut om beviljande av hemvårdsstöd får rättelse begäras hos kommunen inom 14 dagar efter delfåendet av beslutet.

     Ett beslut med anledning av begäran om rättelse enligt 1 mom. får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 808/2019).

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     För en vårdnadshavare som enligt övergångsbestämmelserna till lagen om ändring av sjukförsäkringslagen (FFS 28/2022) inte omfattas av den ändrade lagstiftningen tillämpas 7 § 1 mom. och 15 § i den form som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

    

__________________

 

 

     Mariehamn den 23 maj 2022

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman