Lagtingets beslut 3/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 3/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-01-20

LF 5/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 och 3 mom. landskapslagen (2012:18) om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst, sådana de lyder i landskapslagen 2013/36, som följer:

 

1 §

     Landskapsregeringen betalar kompensation till varje kommun för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst. Det belopp som ska fördelas mellan kommunerna bestäms årligen som 18,7067 procent av summan av den kapitalinkomstskatt som vid den senast slutförda beskattningen påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från 1 mom. bestäms det belopp som ska fördelas mellan kommunerna för skatteåret 2014 som 23,7067 procent och för skatteåret 2015 som 22,7933 procent av summan av den kapitalinkomstskatt som vid beskattningen för respektive år påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

     Lagens 1 § 3 mom. tillämpas enbart på kompensation som betalas till kommunerna för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst som avser skatteåren 2014 och 2015.

 

 

 

     Mariehamn den 20 januari 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

Talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman