Lagtingets beslut 3/2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 3/2024

 

Datum

Ärende

 

2024-01-24

LF 4/2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § och 2 § 3 mom. fastighetsskattelagen (1993:15) för landskapet Åland, av dessa 2 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2018/26, samt

     fogas till lagen en ny 2a § som följer:

 

1 §

     Fastighetsskatt ska årligen betalas till kommun i enlighet med vad därom är föreskrivet i fastighetsskattelagen (FFS 654/1992) och med stöd av den utfärdade bestämmelser, med de undantag som följer av denna lag.

     Ändring av fastighetsskattelagen och med stöd av den utfärdade bestämmelser ska gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, såvitt inte annat följer av bestämmelserna i denna lag.

     Om fastighetsskattelagen hänvisar till bestämmelser i rikslagstiftningen och motsvarande bestämmelser finns i landskapslagstiftningen ska hänvisningen avse landskapslagstiftningen.

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från fastighetsskattelagens 14 § 2 mom. tillämpas den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen för byggnader på vindkraftverk vars nominella effekt är högst 10 megavoltampere även om fler kraftverk har en gemensam anslutningspunkt till elnätet.

 

2a §

     Vid fastighetsbeskattningen tillämpas bestämmelserna om fastigheters beskattningsvärde i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (FFS 1142/2005) samt de bestämmelser och beslut som meddelats med stöd av den. Bestämmelserna tillämpas sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Senare ändringar av bestämmelserna ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för skatteåret 2024.

 

__________________

 

 

     Mariehamn den 24 januari 2024

 

 

 

Veronica Thörnroos 

talman

 

 

Marcus Måtar

vicetalman

 

 

Rainer Juslin

vicetalman