Lagtingets beslut 30/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 30/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-11-18

BF 4/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Andra tilläggsbudget för år 2014

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tilläggsbudget för år 2014:

    

I N K O M S T E R

Avdelning 34

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-173 000

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

927 000

34.10.86.

Inkomst av testamente

927 000

34.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-1 100 000

34.90.04.

Överföring från pensionsfonden

-1 100 000

Avdelning 35

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

49 000

35.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

49 000

35.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster

49 000

Avdelning 36

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

7 000

36.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

7 000

36.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster

7 000

Avdelning 37

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

11 000

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

11 000

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

11 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 39

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

318 000

39.01.

FINANSIELLA POSTER

200 000

39.01.92.

Ränteinkomster

200 000

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

496 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

496 000

39.30.

UPPTAGNA LÅN

-678 000

39.30.90.

Finansieringslån

-678 000

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

300 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

300 000

Inkomsternas totalbelopp

212 000

U T G I F T E R

Avdelning 43

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-562 000

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

43.01.05.

Utvecklingsarbete (VR)

0

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-17 000

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)

-17 000

43.40.

FASTIGHETSENHETEN

-500 000

43.40.75.

Ombyggnader och grundförbättringar (R)

-500 000

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-45 000

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-45 000

Avdelning 44

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

563 000

44.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-10 000

44.01.06.

Arbetsvärdering och lönekartläggning (VR)

-10 000

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-927 000

44.10.86.

Reservering av testamentsmedel

-927 000

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

0

44.20.69.

Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R)

0

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

1 700 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

1 700 000

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

-200 000

44.95.29.

Löneutjämningsreservering (R)

-200 000

44.95.72.

Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R)

0

Avdelning 45

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-113 000

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-48 000

45.10.56.

Underhållsstöd (F)

-48 000

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

-16 000

45.15.30.

Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)

-16 000

45.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-49 000

45.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-49 000

Avdelning 46

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-205 000

46.03.

STUDIESTÖD

-160 000

46.03.50.

Studiepenning (F)

-150 000

46.03.52.

Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)

-10 000

46.07.

BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHET

-10 000

46.07.04.

Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

-10 000

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTIUT

-35 000

46.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

-35 000

46.60.

MUSEIBYRÅN

0

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 47

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

174 000

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-11 000

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-11 000

47.15.

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

318 000

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

318 000

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

-150 000

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-150 000

47.44.

ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM

17 000

47.44.20.

Ålands teknologicentrum - verksamhetsutgifter (VR)

17 000

Avdelning 48

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-69 000

48.05.

ÅLANDSTRAFIKEN

-19 000

48.05.20.

Ålandstrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

-19 000

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-50 000

48.30.23.

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar (VR)

-50 000

48.30.78.

Kortruttsinvesteringar (R)

1 300 000

48.30.79.

Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)

-1 300 000

Utgifternas totalbelopp

-212 000

 

 

     Mariehamn den 18 november 2014

 

 

 

Britt Lundberg

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman