Lagtingets beslut 32/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 32/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-05-29

LF 17/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 24 och 35 §§ landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna samt

     fogas till lagen en ny 41a§ som följer:

 

24 §

Samarbetsstöd

     Samarbetsstöd kan enligt prövning beviljas en kommun som tillsammans med en eller flera andra kommuner inleder ett samarbetsutvecklande projekt som bedöms leda till effektivare produktion av kommunal service.

     Trots bestämmelserna i 1 mom. kan samarbetsstöd också beviljas

     1) en kommun som på egen hand inleder ett projekt inom it-området, om det bedöms öka möjligheten till it-samordning inom den offentliga sektorn på Åland, samt

     2) en kommun som ansluter sig till ett pågående projekt, en befintlig tjänst eller investering inom it-området, och anslutningen bedöms öka graden av it-samordning inom den offentliga sektorn på Åland.

     Samarbetsstöd kan också beviljas för en förstudie till ett projekt som avses i denna paragraf. Ett kommunalförbund kan beviljas samarbetsstöd enligt samma villkor som en kommun.

     Samarbetsstöd kan inte beviljas till ett belopp som motsvarar eller överstiger de totala godtagbara kostnaderna för ett projekt.

 

35 §

Beslut om och utbetalning av samarbetsstöd

     Beslut om beviljande av samarbetsstöd fattas av landskapsregeringen efter ansökan av en kommun eller ett kommunalförbund.

     Landskapsregeringen fattar beslut om ansökningstiderna samt andra bestämmelser om beviljande och utbetalning av samarbetsstödet.

 

41a §

Upphörande och återbetalning av samarbetsstöd

     Landskapsregeringen kan besluta att utbetalningen av samarbetsstödet ska upphöra samt att ett redan utbetalt samarbetsstöd eller en del av det ska återbetalas, om

     1) stödet har använts i annat ett syfte än de som beskrivs i ansökan,

     2) projektet i fråga har avbrutits eller

     3) slutrapport och bokslut för projektet inte har lämnats in inom utsatt tid.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 27 maj 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman